Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

Nameless657
4558 0bda 500
czy doczekał
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viasmutnazupa smutnazupa
Nameless657
0049 4778 500
Nameless657
2237 0266
Nameless657
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave

May 12 2017

Nameless657
Z reguły o tej porze leżę w łóżku, czytam książki i czuję, że grzybieję od środka, że co godzinę starzeję się o pięć miesięcy.
— Żulczyk
Nameless657
2815 c6ad
Nameless657
Ludzie odchodzą, ale to jak odeszli zostaje na zawsze.
— Rupi Kaur
Nameless657
Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia.
— Fernando Pessoa, Księga niepokoju spisana przez Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie
Reposted fromkitana kitana viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Nameless657
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy.
— ...
Nameless657
Bo cokolwiek usłyszysz, Twoja paranoja użyje tego przeciwko Tobie.
— Jakub Żulczyk

April 14 2017

Nameless657
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.
— Charlotte Nieszyn Jasińska

March 28 2017

Nameless657
9024 43c7 500
P. Czerwiński, Międzynaród #2

March 09 2017

Nameless657
Nameless657
2346 6983
Reposted fromunr-eal unr-eal viazapiski zapiski

February 17 2017

Nameless657
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaiammistake iammistake
Nameless657

"Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę."

— Denis Diderot
Reposted fromjanka89 janka89 viaiammistake iammistake
Nameless657
4077 c37d
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viaiammistake iammistake

February 15 2017

Nameless657
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viazapiski zapiski

June 07 2015

May 31 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl